http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
งานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ 2015

งานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ 2015

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวเปิดตัวการจัดงานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ Thailand International Ornamental Fish Expo 2015 (TIOFE 2015) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ว่า ประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นแหล่งผลิตปลาสวยงามในอันดับต้น ๆ ของโลก เพื่อให้สินค้าและบริการต่าง ๆ มีการพัฒนาตอบสนองความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น มีช่องทางในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการหลากหลายมากขึ้น จึงต้องมีการส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร ผู้ค้า และผู้ส่งออก เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จไปยังกลุ่มเป้าหมาย การเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ผลิตที่มีมากกว่า 1,500 ราย ผู้ส่งออกปลาสวยงามมีมากกว่า 100 ราย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้านการค้าส่งและค้าปลีก รวมถึงในโลกสังคมออนไลน์ ประกอบด้วยสมาคม/สหกรณ์/ชมรมต่าง ๆ ประมาณ 50 หน่วย ได้มีส่วนพัฒนาขยายโอกาสไปยังตลาดต่างประเทศที่มีผู้ค้าจากทั่วโลก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม 2556 – 2559 เพื่อให้ “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและค้าปลาสวยงามที่มีคุณภาพของโลกภายในปี พ.ศ. 2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการผลิตของชนิดปลาสวยงาม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ปลาสวยงามด้วยการพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ปลาสวยงามชนิดและสายพันธุ์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาระบบการผลิตที่ดีและมีมาตรฐาน โดยวางเป้าหมายให้ผลผลิตของปลาสวยงามทุกชนิดต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี ผลผลิตของปลาสวยงามพันธุ์ใหม่/สายพันธุ์ใหม่ ได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าชนิดใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 2 ชนิด เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 120,000 บาท/ครัวเรือน/ปี จำนวนเกษตรกรรายใหม่ที่มีการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น 200 ราย/ปี เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อเป็นฐานในการผลิตและการค้าร่วมกันในรูปแบบชมรมธรรมชาติหรือวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ ได้เพิ่มขึ้น 50 กลุ่ม มูลค่าการส่งออกปลาสวยงามเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี จำนวนฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานการผลิตและการส่งออกเพิ่มขึ้น 20 ราย/ปี และจำนวนตลาดปลาสวยงามภายในประเทศเพิ่มขึ้น 1 แห่ง/ปี โดยปัจจุบันชนิดปลาสวยงามส่งออกที่มูลค่าสูง ได้แก่ ปลากัด ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาหางนกยูง และปลาหมอสี เป็นต้น

นายชวลิต กล่าวอีกว่า การจัดงาน Thailand International Ornamental Fish Expo 2015 ในครั้งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การจัดประกวดปลากัดสวยงามที่มีจำนวนผู้เข้าส่งประกวดมากที่สุดในโลก การจัดแสดงชนิดปลาสวยงามส่งออกของไทยมากกว่า 200 ชนิด เช่น ปลาทอง หางนกยูง กระเบน ปอมปาดัวร์ หมอสี เป็นต้น การจัดนิทรรศการด้านการผลิตปลากัดจากฟาร์ม และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ การเจรจาธุรกิจการค้า รวมทั้งการจำหน่ายปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ ในราคาถูกจากฟาร์มของเกษตรกร เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงามกว่า 2,000 คน และมีเงินสะพัดกว่าหลายร้อยล้านบาท

ประเภทผู้ออกงานแสดงสินค้า           

 • ผู้เพาะพันธุ์ปลาสวยงาม / ผู้ส่งออก / ผู้จัดจำหน่าย / ผู้ค้าส่ง
 • เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวยงาม / พรรณไม้น้ำ 
 • ผู้ผลิตอาหารปลา / ผู้จัดจำหน่าย / ผู้กระจายสินค้า
 • ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย / ผู้กระจายสินค้าเกี่ยวกับบ่อปลา ตู้ปลา ปั๊ม ระบบกรอง วัสดุกรอง  ระบบไฟ
 • ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย / ผู้กระจายสินค้าเกี่ยวกับการบำบัดน้ำ ยาและเวชภัณฑ์
 • ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย / ผู้กระจายสินค้าเกี่ยวกับการตกแต่งบ่อปลาและตู้ปลา
 • ผู้รับออกแบบ จัดแต่งตู้ปลาและบ่อปลา
 • หนังสือ / นิตยสาร ปลาสวยงาม
 • สมาคม / ชมรม ปลาสวยงามต่าง ๆ
 • ผู้ให้บริการต่าง ๆ / ที่ปรึกษา

ค่าเช่าพื้นที่แสดงสินค้า

 • พื้นที่สำหรับเกษตรกรรายย่อย ขนาด 4 ตารางเมตร (2 เมตร x 2 เมตร) ราคา 2,000 บาท ต่อบูธ และค่ามัดจำ 1,000 บาท
 • พื้นที่มาตรฐาน ขนาด 9 ตารางเมตร (3 เมตร x 3 เมตร) ราคา 4,500 บาท ต่อบูธ และค่ามัดจำ

1,000 บาท

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

 • การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ  ในหัวข้อ “60 พรรษา 60 สายพันธุ์ปลากัด มรดกแห่งวัฒนธรรมไทย”  
 • การประกวดปลากัดสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • การแสดงปลาสวยงามนานาชาติจากสมาชิกประเทศ AEC
 • การแสดงนิทรรศการการผลิตปลากัดสวยงาม ในหัวข้อ “ประเทศไทย… Home of Betta Breeder”
 • การแสดงนิทรรศการสัตว์น้ำสวยงามส่งออก
 • การแสดงนิทรรศการผลงานยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม
 • การจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปลาสวยงาม

ผู้เข้าชมงาน

 • ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย / ผู้กระจายสินค้า
 • ผู้ซื้อ
 • ผู้ค้าส่ง / ผู้ค้าปลีก
 • สถาบันการศึกษา ชมรม และสมาคมต่าง ๆ
 • ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อมวลชนต่าง ๆ

ติดต่อสอบถาม:

สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กรมประมง

กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ 0-2558-0172   โทรสาร 0-2558-0147 อีเมล aquaorna@dof.in.th

 

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page: TIOFE_EXPO

Tags : ปลาสวยงาม , สารคดีปลาสวยงาม

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,305,929
เปิดเพจ5,780,255
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view