http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
นักวิจัย ม.เกษตร ประสบความสำเร็จในการศึกษา ครั้งแรกในโลก ประสบความสำเร็จในการศึกษา ช่วงการเป็นสัด การรีดเก็บน้ำเชื้อและทำน้ำเชื้อแช่เย็น และทำน้ำเชื้อแช่แข็งเต่าทะเลสำเร็จเป็นครั้งแรกในโลก

นักวิจัย ม.เกษตร ประสบความสำเร็จในการศึกษา ครั้งแรกในโลก  ประสบความสำเร็จในการศึกษา ช่วงการเป็นสัด การรีดเก็บน้ำเชื้อและทำน้ำเชื้อแช่เย็น และทำน้ำเชื้อแช่แข็งเต่าทะเลสำเร็จเป็นครั้งแรกในโลก

รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิคสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยการรีดเก็บน้ำเชื้อและการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อเต่าทะเล เปิดเผยว่า เต่าทะเลที่พบในประเทศไทยมี 5 ชนิด ได้แก่ เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า และเต่าหัวฆ้อน ปัจจุบันพบว่าปริมาณการวางไข่ของเต่าทะเลทุกชนิดทั้งในฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสาเหตุการลดลงของเต่าทะเลนั้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การล่าเพื่อเป็นอาหาร การนำกระดองมาทำเครื่องประดับ การบาดเจ็บเหรือเสียชีวิตจากเครื่องมือประมง สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือสูญเสียพื้นที่สำหรับวางไข่จากการคุกคามของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น

ทีมนักวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการรีดเก็บน้ำเชื้อ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ และทำน้ำเชื้อแช่เย็นและทำน้ำเชื้อแช่แข็งของเต่าทะเลเป็นครั้งแรกในโลก เพื่อนำไปสู่การผสมเทียมเต่าทะเลในอนาคตจากปัญหาดังกล่าว รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร หัวหน้าทีมวิจัย ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สัตวแพทย์หญิง พัชราภรณ์ แก้วโม่ง หัวหน้าทีมวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล  ชายฝั่งทะเล  และป่าชายเลน  จ.ภูเก็ต และ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล โดยได้รับเงินวิจัยบางส่วนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย ตั้งแต่ปี พศ 2550 โดยทำการรีดเก็บน้ำเชื้อโดยวิธีกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าได้เป็นครั้งแรก  มีการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อในเต่าทะเล  การทำน้ำเชื้อแช่เย็นซึ่งสามารถเก็บรักษาน้ำเชื้อได้นานมากกว่า 4 วัน ได้มีการศึกษารูปร่างอสุจิโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน และทำน้ำเชื้อแช่แข็งได้เป็นครั้งแรกในโลก และริเริ่มศึกษาฮอร์โมนเพศทั้งในเต่าเพศผู้และเพศเมียเพื่อหาช่วงความสมบูรณ์พันธุ์  โดยพบว่าฮอร์โมนเพศทั้งเต่าเพศผู้และเมียจะสูงมากในช่วงเดือนพฤกษาคม 

รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร ได้กล่าวว่า ทางโครงการได้คัดเลือกเต่าทะเล 2 สายพันธุ์ คือ เต่าหญ้าและเต่ากระ เพศผู้ ซึ่งอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายผั่งทะเล และป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต และ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง จากนั้นนำมาตรวจสอบไมโครชิบ วัดขนาดกระดอง ชั่งน้ำหนักเจาะเลือดตรวจสุขภาพและฮอร์โมนเพศ และฉีดยาซึม   เมื่อเต่าซึมเต็มที่แล้วได้ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากระตุ้นในปริมาณไฟฟ้าต่ำๆ ให้อวัยวะเพศแข็งตัวและหลั่งน้ำเชื้อออกมา ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการใช้ในสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดอื่น ๆ

นักวิจัย ม.เกษตร ประสบความสำเร็จในการศึกษา ครั้งแรกในโลก  ประสบความสำเร็จในการศึกษา ช่วงการเป็นสัด การรีดเก็บน้ำเชื้อและทำน้ำเชื้อแช่เย็น และทำน้ำเชื้อแช่แข็งเต่าทะเลสำเร็จเป็นครั้งแรกในโลก

นักวิจัย ม.เกษตร ประสบความสำเร็จในการศึกษา ครั้งแรกในโลก  ประสบความสำเร็จในการศึกษา ช่วงการเป็นสัด การรีดเก็บน้ำเชื้อและทำน้ำเชื้อแช่เย็น และทำน้ำเชื้อแช่แข็งเต่าทะเลสำเร็จเป็นครั้งแรกในโลกจากนั้นนำน้ำเชื้อของเต่าไปตรวจคุณภาพโดยใช้สารละลายน้ำเชื้อที่เหมาะสมและใช้เทคนิคการย้อมสีน้ำเชื้อพิเศษเพื่อให้เห็นตัวอสุจิที่สมบูรณ์ พบว่า น้ำเชื้อเต่าหญ้า มีลักษณะค่อนข้างหนืด มีเมือกปน พบตัวอสุจิร่วมกับส่วนก้อนกลมเรียงติดกันเป็นกลุ่ม ๆ ส่วนหัวของอสุจิมีลักษณะเรียวแหลม บิดเป็นเกลียว ลักษณะการเคลื่อนที่หมุนวนคล้ายเกลียวสว่าน มีปริมาตรน้ำเชื้อเฉลี่ย 1 มล. (อยู่ในช่วง 0.01 ถึง 2.2 มล.) การเคลื่อนไหวของอสุจิเฉลี่ย 28.25% (อยู่ในช่วง 0 ถึง 98%) ความเข้มข้นอสุจิ เฉลี่ย 67.3 ล้านตัวต่อ มิลลิลิตร (อยู่ในช่วง 11.5 ถึง 150 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร) และจำนวนอสุจิทั้งหมด 40.9 ล้านตัว (อยู่ในช่วง 1.2 ถึง 82.4 ล้านตัวต่อการหลั่ง 1 ครั้ง)   จากนั้นนำน้ำเชื้อเต่าหญ้ามาทำการแช่เย็นพบว่าภายหลังการแช่เย็นน้ำเชื้อยังมีชีวิตอยู่และเก็บรักษาได้นานกว่า 4 วัน และนำมาศึกษาลักษณะกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน รวมทั้งทำการแช่แข็งซึ่งพบว่าน้ำเชื้อเต่าหญ้าบางส่วนที่แช่แข็งยังมีชีวิตอยู่  ในส่วนน้ำเชื้อเต่ากระ พบว่าลักษณะตัวอสุจิคล้ายกับอสุจิของเต่าหญ้า มีปริมาณน้ำเชื้อประมาณ 4.4 มิลลิลิตร การเคลื่อนไหวของอสุจิประมาณ 60% ความเข้มข้นของอสุจิ 512 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร และจำนวนอสุจิทั้งหมด 1,510 ล้านตัว

สำหรับงานวิจัยต่อยอดต่อไปของโครงการนั้น รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร กล่าวเสริมว่า คือความพยายามในการผสมเทียมเต่าทะเลให้สำเร็จลุล่วงเพื่อเป็นการอนุรักษ์เต่าทะเลต่อไป


Tags : ปลาสวยงาม , สารคดีปลาสวยงาม

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,305,857
เปิดเพจ5,780,181
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view